Browsing by Author ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การพัฒนาการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; จารุวัส หนูทอง; นรชัย พิทักษ์พรชัย
2014-08-28การพัฒนาการทดลองเสมือนเรื่องเทคนิคการแยกสารเพื่อศึกษาประิสิทธิผลทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรีปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; จารุวัส หนูทอง; ภัทริกา เจริญสุข
2012-08-20การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่องไบโอดีเซลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; จินตวีร์ โยสีดา
2014-08-28การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมีเรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; รัชนก ปิ่นแก้ว; ศิริลักษณ์ วิทยา
2014-12-29การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เรื่องเทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรีปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ; ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; ยศวดี ฐิติวร
2014-09-03ประสิทธิผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปิยรัตน์ ดรบัณฑิต; อลิสา เสนามนตรี; นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ