Browsing by Author ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-28กรรมวิธีการเติมคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าโดยการแพ็คคาร์บูไรซิ่งศิริพร ดาวพิเศษ; ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; กิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์; กันยาทิพย์ ตันติคมน์; จิตรลดา อุดมศิริ; อารดา บัญชาวิมลเชษฐ
2013-08-21การประยุกต์การนับเม็ดยาด้วยรางเขย่ากลแบบเวียนประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ปฐวี อนันตชัย; พุทธพงศ์ พูพัฒนานุรักษ์
2014-06-05การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; สุรชัย พงศ์สถิตพิพัฒน์; สุรินทร์ ริมคำ
2013-08-21การพัฒนาเครื่องปั๊มลมเก็บเสียงประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; มนชยา ตรีวรรณกุล; รัชนิดา จิระประเสริฐพันธ์
2014-02-01การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติโดยใช้อัลตร้าโซนิคและไมโครเวฟพินิจ เทพสาธร; ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธงชัย สุขลาภ; มานพ ยังเเช่ม; เพชร หิปินะ; เริงรัก ดียะตาม
2013-12-17การพัฒนาเครื่องผลิตลูกขนไก่กึ่งอัตโนมัติโดยระบบนิวแมติกส์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ฐิติกร รติวิริยะพงศ์; สุรศักดิ์ ธารีสัตย์
2013-12-17การพัฒนาเครื่องอบเร่งลดความชื้นข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบดประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; สมัคร บุญลือ; อนุสิษฐ์ ธนสารวนิช
2013-12-17การพัฒนาเครื่องแก็สไฮโดรเจนและแก็สออกซิเจนโดยวิธีการแยกสลายน้ำด้วยไฟฟ้าประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; จักรกริช พิมพ์ศรานานนท์; ชวลิต จิตมั่นคงธรรม
2013-11-26การลดของเสียในสายการผลิตของโรงงานเครื่องจักรกลขนาดเล็กและแม่พิมพ์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นันท์มนัส ธเนศากร
2014-01-30การวิเคราะห์แนวทางการประหยัดพลังงาน (กรณีตัวอย่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่างนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ทัศพันธ์ ศิริอ่อน; พาสนา กาญจนเมธีรัตน์; อรพรรณ เอกรณรงค์ชัย
2013-08-31การวิเคราะห์แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; เรวัต อินเกต; วีรพงศ์ อติชาติภัสสร
2014-02-18การวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของหม้อไอน้ำในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; เกศินี หน่อใหม่; สาริศา สายพิรุณทอง
2014-06-03การศึกษาการใช้น้ำในสระระบายความร้อนของระบบปรับอากาศในอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; เฉลิมชาติ วงษ์สวรรค์; ภัทรพงษ์ ทัพเกษตร; อภิเชษฐ์ หลายวิวัฒน์
2013-12-17การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมและการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; อติภัทร แพทย์คชา; อภิชาติ เปรมปราชญ์ชยันต์
2014-06-04การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำความร้อนจากคอนเดนเซอร์มาใช้เพื่อผลิตน้ำอุ่นสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ปริญญา ทองเจริญ; สุรกิจ มัณยานนท์
2014-02-18การศึกษาชนิดของยางเพื่อใช้กับเครื่องผลิตไอน้ำแบบหลอดน้ำประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; พงศ์ศิริ กล้าหาญ; กันตินันท์ ภคกวิน
2014-03-12การศึกษาปริมาณน้ำที่ได้จากระบบปรับอากาศของอาคารวิศวกรรมศาสตร์และอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; สุธี พันธุ์อนุกูล
2013-12-17การศึกษาพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์แบบสกินประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธรรมรัตน์ พวงนาค; วุฒิชัย วงษ์แดง; พุทธพล โรจพิทักษ์เลิศ
2014-02-18การศึกษาวิธีการลดความสูญเสียในการปรับตั้งเครื่องจักรของกระบวนการตัดเหล็กในโรงงานตัวอย่างประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; นวรักษ์ ณ หนองคาย; พศวัต วงศ์อภัย; ฐาปนี สงวนพรรค
2014-06-16การศึกษาหาอัตราส่วนผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อย เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ธีรพล นนทะพันธุ์; นพพร แสงประดิษฐ์; นูรุดดีน อารีมาน