Browsing by Author นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-18การกำหนดพารามิเตอร์ของเครื่องพาสมาด้วยการวิเคราะห์แบบฟิชเชอร์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พรเทพ ใจเลิศ; ลลิตา จินดารักษ์
2014-02-11การคำนวณมาตรฐานการสั่งซื้อเทปกาวในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; ปิติ พงศ์กิจวรสิน
2014-01-31การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมของการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ : $b กรณีศึกษานิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; ทศพล เกียรติเจริญผล; พิลดา หวังพานิช; นลินี หนีภัย; วราภรณ์ หมั่นสุนทร; สุนันทา เวชสิทธิ์
2014-01-23การจัดทำคู่มือและสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรม Arena เวอร์ชั่น 7.01 กรณีศึกษานิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; มโน เอี่ยมเลิศวงศ์
2014-01-23การจัดสมดุลสายการผลิตให้กับสายการผลิตพัดลมดูดอากาศ V-FAN ของโรงงานไทยโตชิบาอุตสาหกรรมนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ชนิสรณ์ เผื่อนผ่อง; บุญเขต วงศ์คำ; วงศกร จันทร์สง่า
2014-06-04การจำลองแบบปัญหาสายการผลิตตัด-เจียระไนก๊อกน้ำนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; สิรเดช ชาตินิยม; ธีรเดช แสนอินทร์; วรวุธ ยอดสวัสดิ์; สำเริง ศึกขะชาติ
2014-01-23การจำลองแบบปัญหาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต Optocouplers processนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; สาโรจน์ คำใส; วราภรณ์ สวยสม; เบญจมาศ สุวิชาชนันทร์
2014-01-31การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดชลบุรี โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; นิติชัย แย้มเกตุ; วทัญญู ลอยป้อม; ครินณา สุทธิธรรม
2014-06-15การประยุกต์การวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่่อตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิตนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; เชิดศักดิ์ อ่อนจีระ; สถิต พิมพ์จันทร์
2014-02-12การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผังกระบวนการของหน่วยงานการตรวจสอบ Pre-MRBนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; วศิน นิลนฤนาท; สามารถ บุญจวง; ทัศน์ทยา ทองเทพ
2014-02-18การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; วราธร ปัญญางาม; พิลดา หวังพานิช; เนตรนพิศ ศิริเเว่น; มิตรวรรณ ยะก๊บ
2014-10-14การปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงบรรจุน้ำมันหล่อลื่นนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พิลดา หวังพานิช; ศักดิ์สิทธิ ทองเอี่ยม; ณัฐชัย วรกิจธรรมกุล; ปัญชนิตย์ คุณาวิวัฒน์.
2014-06-15การลดของเสียในสายการผลิตบรรจุสารบำรุงพืชในโรงงานตัวอย่างนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; บูลย์วิช ศิริสวัสดิ์; วสันต์ แย้มศรี
2014-06-04การลดของเสียในโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหารนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; นันทพร นุกูลกิจ; รัชพล ศิวาโมกข์
2014-06-15การวางผังโรงงานผลิตภัณฑ์สแตนเลสนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; การุณย์ นพคุณ; ธวัชชัย เกิดศรี; ธวัชชัย สิงโสม; โกเมน หมายมั่น
2014-06-04การศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานตัวอย่างปั๊มขึ้นรูปโลหะร้อนนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; นรินทร์ เฉยเผือก; สุรดิษฐ์ สุขวงกฏ
2014-02-18การศึกษาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและระยะเวลาในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ QS-9000 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; รบิลยศ บุญปัญญา; ลลิตา แสงศรี
2014-06-15การศึกษาระบบ QFD เพืื่่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่างนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; กัญจน์ สุทธเสนา
2013-11-28การศึกษาระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ศาต์ภพ วิไลนุรัตน์; นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
2014-01-31การสำรวจกระบวนการจัดการซากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และการรีไซเคิลนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; ทศพล เกียรติเจริญผล; จุฑาทิพย์ ทองกร; นภัสวรรณ มั่งมี; รีเบกก้า ปาทาเลย์