Browsing by Author ธนาธิป สุ่มอิ่ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-07-16การจัดตารางการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหลายเชื้อเพลิง โดยใช้วิธีลากรางจ์รีแล็กเซชันร่วมกับวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชันอัลกอริทึมธนาธิป สุ่มอิ่ม; วนัชพร ชมปรารภ; สุทัตตา สันตยากร
2014-01-22การจัดทำตารางการผลิตระยะสั้นโดยวิธีอัลกอริธึมแบบการค้นหาของมดธนาธิป สุ่มอิ่ม; สิทธิ์ทิพ ฉายสุวรรณ; สินวิศว์ วงษ์รักษ์
2014-02-19การจัดสรรกำลังผลิตโดยใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ชนะพงษ์ สุขกลึง; อัษฎางค์ ศรีสุนทรศิริ
2554การจัดสรรกำลังผลิตโดยใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ชนะพงษ์ สุขกลึง; อัษฎางค์ ศรีสุนทรศิริ
2555การจ่ายโหลดอย่างประหยัดสำหรับหน่วยการผลิตไฟฟ้าแบบเลือกใช้งานเชื้อเพลิงได้หลายชนิด และมีผลจากจุดวาล์วโดยใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปุณณรัตน์ สมศิริวัฒนา; อรวรรณ กังวาฬ
2014-01-22การจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยใช้วิธีการอัลกอริธึมแบบการค้นหาของมดธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; สาโรจน์ พวงเจริญ; เสาวภาคย์ นาราษฎร์; อนุชา บุญโรจน์เสรี
2014-06-13การจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยใช้วิธีการอัลกอรึธึมแบบการค้นหาของมดธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; นิทัศน์ แก้ววงษ์นุกูล; ประวิทย์ เจียมสังข์ทอง; ศราวุธ จงรักจิตต์
2014-02-17การประยุกต์ใช้วิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชันอัลกอริทึมในการแก้ปัญหายูนิตคอมมิตเมนต์ธนาธิป สุ่มอิ่ม; มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล; ศิริวุฒิ นพคุณ
2562การวางตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(EV) และวิเคราะห์การจัดการทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการจัดวางสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปกรณ์ ออกเวหา; สุภชัย คงมณี; นันทพร วนนุรักษ์สกุล
2554การวางแผนขยายระบบสายส่งแบบพิจารณาการสูญเสียโดยใช้ วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอีโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; เฉลิมพล ฤทธิ์งาม; ธีรวิชญ์ ฝูงดี
2014-02-19การวางแผนขยายระบบสายส่งแบบพิจารณาการสูญเสียโดยใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอีโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; เฉลิมพล ฤทธิ์งาม; ธีรวิชญ์ ฝูงดี
2014-02-17การวางแผนขยายระบบสายส่งโดยใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชี่ยลอิโวลู่ชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ณัฐจักร์ โฉมสิริเดชานันท์; อัษฎางค์ แก้วมุกดา
2560การวางแผนเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้วิธีลากรางจ์รีแล็กเซชันร่วมกับวิธีดิฟเฟอเรนเชียล อีโวลูชันอัลกอริทึมและพิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ธนาธิป สุ่มอิ่ม; พชร ไม้แก้ว; ธีรยุทธ ใสอินทร์; สิรภพ สารีบุตร
2557การวางแผนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้วิธีลากรางจ์ร่วมกับ วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอีโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ธนาธิป สุ่มอิ่ม; กฤษณา ผนึกดี; ชนกานต์ บัวบาน; ชุติภา เรืองจิตร
2557การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ธนวัฒน์ กชอำไพ; ปาณชัย วงศ์วานิช; สุทิวัส สาระสุข
2014-02-17การศึกษาผลของการจับคู่บัลลาสต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่อตรงปฐมทัศน์ จิระเดชะ; คมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ธนาธิป สุ่มอิ่ม; ณัฐพงศ์ ทรงวัฒนกำจร; นวังกูล สัมฤทธิ์; วัชรพงษ์ ปัททุม
2014-06-13การหาค่ายูนิตคอมมิตเมนต์โดยวิธีแอนท์โคโลนีธนาธิป สุ่มอิ่ม; ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; สมชาติ เกตุหอม; เอกลักษณ์ ตั้งสุขเกษมสันต์; เอกลักษณ์ เตียงโรจน์รัตน์
2014-02-19การหาค่ายูนิตคอมมิตเมนต์โดยใช้วิธีแล็กเซซันแบบลากรางจ์ร่วมกับวิธีดิฟเฟอเรนเซียลอีโวลูชั่นอัลกอริทึมธนาธิป สุ่มอิ่ม; วรภพ สร้อยพลู; ไววิทย์ เขื่อนเพชร
2013-09-22การออกแบบหม้อแปลงขนาดเล็กที่เหมาะสมธนาธิป สุ่มอิ่ม; เวคิน ปิยรัตน์; สมคิด ช้างแรงการ; ปรีชา รวยรื่น
2014-02-17การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดเชิงพลวัตโดยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชันธนาธิป สุ่มอิ่ม; จิรณัฐ์ ตั้งจิตติจริยา; รัชนีกร สังขารี