Browsing by Author ชวลิต รวยอาจิณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครสุวพร เซ็มเฮง; ชวลิต รวยอาจิณ; สุปราณี เพชรา
2012-11-07การพัฒนาแบบประเมินความมีอิสรภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; ชวลิต รวยอาจิณ; จิราพร นพเก้า
2012-11-07การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบโครงงานสุวพร เซ็มเฮง ;; ชวลิต รวยอาจิณ; อุบล หอมชู
2014-09-03การศึกษาการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี)สุวพร เซ็มเฮง; ชวลิต รวยอาจิณ; วชิรวิชญ์ ทองคำ
2012-12-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการเรียนและปัญหาด้านสังคมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1เสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; ชวลิต รวยอาจิณ; แกมกาญจน์ คชวงษ์
2012-11-07การสร้างข้อสอบคู่ขนานอิงโดเมนโดยใช้รูปแบบฟาเซท วิชาคณิตศาสตร์เรื่องวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวพร เซ็มเฮง ;; ชวลิต รวยอาจิณ; สมพิศ กาญจนาเพ็ญกุล
2012-11-07การสร้างแบบวัดจริยธรรมการทำความดี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3ชูศรี วงศ์รัตนะ ;; ชวลิต รวยอาจิณ; มยุรา ชั้่นเสมา
2012-11-07การสร้างแบบวัดอุปนิสัยแห่งความสำเร็จสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รณิดา เชยชุ่ม; ชวลิต รวยอาจิณ; พบพร จิตรักษา
2554การสร้างแบบวัดอุปนิสัยแห่งความสำเร็จสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รณิดา เชยชุ่ม; ชวลิต รวยอาจิณ; พบพร จิตรักษา
2014-09-04การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อมั่นของแบบวัดกลวิธานป้องกันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นิภา ศรีไพโรจน์; ชวลิต รวยอาจิณ; ทัศนีย์ เขาไข่แก้ว
2012-11-10ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2นิภา ศรีไพโรจน์; ชวลิต รวยอาจิณ; สุมาลี สิงห์เกิด
2012-11-09ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3เสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; ชวลิต รวยอาจิณ; จุฑาพร นาครอด
2012-11-07ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คำถามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชูศรี วงศ์รัตนะ ;; ชวลิต รวยอาจิณ; อัญชลี เหล่ารอด