Browsing by Author จันตรี ผลประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การทดสอบความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับโฉนดที่ดินในกระบวนการจำนองจันตรี ผลประเสริฐ; ชนพ คอนนาสี; สวิตต์ เลิศพัฒนศักดิ์
2561การทำนายความยากจนจากข้อมูลสำมะโนครัวประชากรด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรจันตรี ผลประเสริฐ; ภัทรนันท์ ทุนทวีทรัพย์; รุจิรัตน์ สุธิมนต์รัตน์
2563วีดีกรี: ระบบตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี บล็อกเชนจันตรี ผลประเสริฐ; ธนกฤต บรรจงศิลป์; ปรินทร ปาณฑิตยางกูร; ประณิธาน วิทยารณยุทธ
2562หุ่นยนต์อำนวยความสะะดวกสำหรับการจัดส่งของภายในอาคารจันตรี ผลประเสริฐ; ชานนท์ ตรีเมต; จิรวัชฐ์ พรมศรี
2562แทรชชี่ : ถังขยะอัจฉริยะเพื่อการรีไซเคิลจันตรี ผลประเสริฐ; สุภาวินี บัวทอง; พิมพ์ขวัญ แสนเรืองเดช; ขวัญชนก ผนวกสุข