Browsing by Author คมเพชร ฉัตรศุภกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การพัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามณฑิรา จารุเพ็ง; คมเพชร ฉัตรศุภกุล; พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์; นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ
2012-11-24การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่นคมเพชร ฉัตรศุภกุล; สกล วรเจริญศรี; ศรัญญา อิชิดะ
2013-11-28การศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวอย่างประสบความสำเร็จด้วยการใ้ห้คำปรึกษาครอบครัวโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคมเพชร ฉัตรศุภกุล; ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
2014-07-21การศึกษาและพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คมเพชร ฉัตรศุภกุล; สกล วรเจริญศรี; สุนทรีพร ธรรมบำรุง