Browsing by Author กำพล วรดิษฐ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-07-16การระบุตำแหน่งบริเวณที่สนใจในร่มแบบร่วมมือในเครือข่ายไร้สายที่มีการเชื่อมต่อไม่สม่ำเสมอกำพล วรดิษฐ์; กัลยรัตน์ สิทธิโชคสกุลชัย; สพลดนัย ถุงแก้ว; สุวิชาดา พิมพ์จันทร์
2014-02-19การรับรู้ถึงการซ้อนทับของเครือข่ายไร้สายด้วยการเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบร่วมมือกำพล วรดิษฐ์; กรณิกา เกตุแก้ว; สุมิตรา สระกิจ
2014-02-17การวิเคราะห์สายอากาศไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยแบบจำลองโพรงชาญไชย ไทยเจียม; วรธน อาจฤทธิ์; กำพล วรดิษฐ์; วันชัย วงศ์เพ็ง; สริญญา ปัญจชูวงษ์
2014-02-19การศึกษาการแทรกสอดในเออาร์คิวหลายเซลล์แบบร่วมมือกำพล วรดิษฐ์; ธนชาติ วีระพันธุ์; ลดาวัลย์ กลิ่นกุสุม
2562การหาค่าต่ำสุดของสนามไฟฟ้าที่สายส่งกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุด แบบกลุ่มอนุภาควุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์; กำพล วรดิษฐ์; จารุวรรณ หลักศิลา; สิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์
2014-02-19การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสาธิตเครื่องเขย่าถุงโลหิต เพื่อไม่ให้โลหิตตกตะกอนกำพล วรดิษฐ์; สุพัตรา ดนตรี
2562การแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลสำหรับการจำแนกข่าว ด้วยขั้นตอนวิธีนาอีฟเบย์กำพล วรดิษฐ์; ณัฐนันท์ จันโจ้ก; สิทธิพร ตันติบริรักษ์
2018-07-16การแบ่งพลังงานในเครือข่ายการสื่อสารกำลังไร้สายกำพล วรดิษฐ์; ชาลิสา นาคพิทักษ์; นิภาธร ปัญญานุวัฒน์
2554ที่อยู่อาศัยอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีอาคม ม่วงเขาแดง; กำพล วรดิษฐ์; จามินทร์ ศรีสุนารถ; รินรดา ขันจำนงค์
2557ผลการวัดสนามไฟฟ้าในระยะใกล้และไกลจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่กำพล วรดิษฐ์; ณัฐวุฒิ ลีลา; พิเชษฐ์ แก้ววิบูลย์โค
2555ระบบตรวจจับความผิดปกติของเว็บเซิร์ฟเวอร์กำพล วรดิษฐ์; พลทัต ถาวรทัต; ศิริษร เชื้อเวียง
2556ระบบบันทึกข้อมูลผู้ผ่านประตูด้วยอาร์เอฟไอดีกำพล วรดิษฐ์; กรวิษณ์ุ มีนวันเพ็ญ; ธนวัฒน์ ภัทราจารุกุล
2555ระบบระบุและติดตามตำแหน่งด้วยการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ภายในอาคารกำพล วรดิษฐ์; กิตติศักดิ์ ปานเล็ก; ปัตพงศ์ ศรีพูลพันธ์
2557ระบบเฝ้าวัดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายกำพล วรดิษฐ์; ธนากร พรหมปลัด; วันชัย กาญจนพันธ์บุญ; ศุภสิน นวลจันทร์
2556เว็บแอพพลิเคชันฐานข้อมูลซ้าซ้อนโรคไข้เลือดออกพร้อมวิชวลไลเซชันกำพล วรดิษฐ์; กานต์ เวียรศิลป์; ดิศวร เนตรศิรินิลกุล; วรา ปินตาเสน; อาติยะ เอี่ยมเมือง
2555แอพพลิเคชันแผนที่่ท่องเที่ยวและการนำทางสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กำพล วรดิษฐ์; ไพโรจน์ มหัจฉริยพันธุ์; ภาสกร เลาหเรืองรองกุล