Browsing by Author อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-23การจัดทำโปรแกรมเปรียบเทียบมาตรฐานเหล็ก Visual Basic 6อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; ณัฏฐ์พัฒน์ สุขช้อย; พิมุกต์ เสียงเพราะ
2014-01-23การทดลองหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการชุบแข็งเฉพาะส่วนด้วยวิธีการเติมคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าโดยวิธีการแพ็คคาร์บูไรซิ่งอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; กิตตินันท์ เหลืองจารุธร; สฤษดิ์ ชื่นบัว; อาทิตย์ วรรณกลาง
2014-01-23การทดลองหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการศึกษากระบวนการผลิต Micartaอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; ปิยาภรณ์ เหนือเกาะหวาย; กัมปนาท จรรยานิมิตร์; ภควัต พฤกษ์เนรมิตร
2014-06-15การพัฒนาสร้างเครื่องปิดฝาถ้วยพลาสติกจากเครื่องต้นแบบเพื้อลดต้นทุนให้ต่ำลงอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; วรพงษ์ บุญยวัฒน์; ประวิทย์ เชยชม; ภวัต ดิลกวัฒโนทัย
2014-02-11การศึกษาการชุบแข็งเฉพาะที่โดยเทคนิคหุ้มโคลนสำหรับเหล็ก S50Cอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; ชาญชัย จี้สกุล; สิรกานต์ โพธิหล้า; นิพล มูลดา
2014-01-31การศึกษาเกี่ยวกับพัสดุคงคลังและการวางแผนความต้องการพัสดุคงคลังเพื่อการซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; บุญรัตน์ โชติรัตน์; วีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม
2014-02-12ศึกษากรรมวิธีในการผลิตตุ้มน้ำหนักเพื่อลดค่าความสามารถในการซึมซับแม่เหล็กเชิงปริมาตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; กุสุมา คงศิริ; บารมี พันธราธรนุกุล
2014-02-18สำรวจแหล่งแร่เหล็กน้ำพี้และวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่เหล็กและเหล็ก : $b พื้นที่สำรวจ ตำบลน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; กำพล กรชูเดช
2014-06-04โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหาคุณสมบัติของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTMอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; พอเจตน์ ภัทรสุริยานันท์; อุทัยพร ปุญโญ