Browsing by Author สินศุภา จุ้ยจุลเจิม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-11การกำจัดกลิ่นจากระบบกำจัดสีของหน่วยพ่นสีสิทธินันท์ ท่อแก้ว; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; เอกชัย เหนือคลอง
2014-06-16การกำจัดนิกเกิลและแคดเมียมจากแบตเตอรี่โทรศัพทื์มือถือที่เสื่อมสภาพแล้วสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กิติโรจน์ หวันตาหลา; อลิษา ไล้ประเสริฐ; กนกกาญจน์ ประทักษ์กุลวงศา; สุรีย์วรรณ์ ดีงาม
2014-06-16การกำจัดไอออนโลหะหนักด้วยเปลือกหอยนางรมในเครื่องปฏิกรณ์แบบแพคเบดชยาภาส ทับทอง; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; ศรายุทธ โชติอภิรัตน์; นันทิยา มิ่งโมรา
2014-06-15การตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; วัชระ เวียงแก้ว; จตุพร ศรีบัณฑิตมงคล; บุศรา คุณาจิตพิมล; ปกิต เพชรแดง
2014-02-12การทำกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; สิทธินันท์ ท่อแก้ว; คันธารส จักรตอน; ธิดารัตน์ เติมผล
2014-06-15การทำสาโทจากธัญพืชวัชระ เวียงแก้ว; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กัณฐกา โพธิสุนทร; จุฑามาส รุจิสมนภา; กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์
2014-02-18การบำบัดน้ำเสียจากสีหมึกพิมพ์ที่มีค่าซีโอดีสูงโดยกระบวนการเฟนตันร่วมกับโคแอคกูเลชั่นสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; สิทธินันท์ ท่อแก้ว; ระรินธร สายแสงทอง; สุมินตรา พรมวงศ์
2014-06-15การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าโดยใช้โอโซนสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; ทิพย์ วิสิตบุตร; สุเมธ บาลศรี; เบญจวรรณ สุขธรรม
2014-02-12การประยุกต์ใช้สารผสมถ่านหิน-น้ำแทนน้ำมันเตาในหม้อต้มไอน้ำสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; พิชัย อัษฎมงคล; ชนานาถ ธนะกุลภาคิน; มานะชัย วีระเบญจพล
2014-02-18การปรับปรุงกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนเพื่อลดการใช้สารเคมีสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อุดมชัย จินะดิษฐ์; ณัฐพร สุวรรณมณี; เสาวลักษ์ จอมโคตร
2014-02-18การปรับปรุงกระบวนการเพื่อการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; สิทธินันท์ ท่อแก้ว; รัตนาวดี โชติประทุม; สิทธิศักดิ์ เถาสุวรรณ
2014-02-12การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; สุรัญ ชินพัฒนวานิช; ธนพันธุ์ วงศ์วินัยพร้อม
2014-06-15การปรับปรุงหอกลั่นแยกส่วนแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเอทานอลสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อุดมชัย จินะดิษฐ์; ธงชัย เทพศิรินทร์รัตน์; นวดล เพ็ชรวัฒนา; พรศักดิ์ กางทา
2014-06-15การปรับปรุงเครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กรกฏ รัตนกรกาญจน์; เพิ่มชัย อ่องคล้าย; ไพศาล โพธิ์ศรี
2014-02-18การผลิตกาวจากผงแป้งเนื้อในเมล็ดมะขามชยาภาส ทับทอง; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; ทรงกลด เผด็จทุกข์
2014-02-18การผลิตน้ำตาลจากมันสำปะหลังโดยใช้เอนไซม์ในการย่อยวัชระ เวียงแก้ว; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กมลวรรณ เพาะปลูก; วรางค์รัตน์ กรเวช
2014-06-15การผลิตมะนาวและมะขามเปียกผงสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; การุณย์ เจียมจิตศิริพงษ์; ศรีศักดิ์ อ่วมแดง; ญาณีพร หนูรินทร์
2014-06-15การผลิตเอทานอลด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟลูอิดไดซ์เบดสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; กาญจนา สุดจิตต์; ปิยาภา บุญสร้าง; สุทัศน์ สนคมิ
2013-08-28การผลิตเอทานอลแบบต่อเนื่องจากแป้งข้าวเหนียวโดยใช้เซลล์ยีสต์ที่ถูกตรึงปราโมทย์ ศิริโรจน์; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; นพดล ตั้งภักดี; พิทักษ์ วัยนิพิฐพงษ์
2014-02-18การศึกษาคุณลักษณะและอายุการเก็บของเบต้ากลูแคนที่ผลิตจากกากยีสต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปเป็นอาหารเสริมอุดมชัย จินะดิษฐ์; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อะเคื้อ บุญญสิริ; ดวงพร รักเกาะรุ้ง; เรือนแก้ว เจริญผล