Browsing by Author มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-15การจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการบริหารและซ่อมบำรุงมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เอกรัฐ สิงห์ประเสริฐ
2013-12-17การจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เรวัตร สิทธิศักดิ์ธนกุล; วาลวีชนี เฮงเจริญ
2013-08-31การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตของโรงงานตัวอย่างในส่วนของแผ่นเส้นใยสังเคราะห์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ศุภณัฐ พิสุทธิพร
2013-08-31การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; อันวาร์ หะยีอับดุลเลาะ
2013-08-31การจัดทำต้นทุนมาตรฐานของโรงงานผลิตรองเท้านิรภัยมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นำพล ตั้งทรัพย์; นันทิดา โรจน์สวัสดิ์สุข; อลิสสรา วิริยะปัญญา
2013-11-26การจัดทำระบบการควบคุมวัสดุคงคลังของโรงงานรองเท้านิรภัยตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; เกษตรศักดิ์ วงษ์สมบัติ; ทิวา ทองดารา; นคร ภิรมนัด
2014-06-05การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดเก็บวัสดุคงคลังผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; สันติศักดิ์ เห็นสุข; กิติยศ ศิริกมลชัย
2014-01-23การจัดทำสารสนเทศเพื่อบริหารการลงทะเบียนโครงงานมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ธนภัทร สิงห์เรือง; อนันต์ พิมพา; อาคม พรรัตน์
2014-01-23การจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มหัตกรรมกลึงไม้มะม่วงกรณีตัวอย่าง ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; กมล สีดาเหลือง; นพดล อินทร์แก้ว; ปรเมธ ธรรมโร
2013-12-17การจัดทำโครงร่างคู่มือคุณภาพ (Quality manual) ให้เป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 ของโรงงานฉีดพลาสติกตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ศักดิ์ชัย อู่ทองทรัพย์; เจนใจ พจน์โยธิน; สุกัญญา วงศ์สำอาง
2013-12-17การจัดทำโครงร่างคู่มือคุณภาพให้เป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพISO9002ของโรงงานผลิตรองเท้านิรภัยตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ศักดิ์ชัย อู่ทองทรัพย์; สมโภชน์ ทองคำนุช; ทัศรินทร์ ศิลวัตร; สุขุมาล เหรียญทอง
2013-08-21การจัดระบบการสั่งซื้อและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในแผนกเจาะโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ชลัช ชวกุล; ณัครพร แสงสุข; นุสรา สิทธิ; สุมลรัตน์ อั่งสกุล
2014-01-23การจัดสมดุลสายการผลิตให้กับสายการผลิตพัดลมดูดอากาศ V-FAN ของโรงงานไทยโตชิบาอุตสาหกรรมนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ชนิสรณ์ เผื่อนผ่อง; บุญเขต วงศ์คำ; วงศกร จันทร์สง่า
2014-01-23การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ชัยพงษ์ บุญส่ง; นภดล สุทธิปัญโญ; วีระศักดิ์ สาวงษ์
2014-06-04การประมาณหาต้นทุนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของโรงงานผลิตแม่พิมพ์และหาต้นทุนมาตรฐานของชิ้นงานฉีดพลาสติกในโรงงานฉีดของผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุสื่อการสอนมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ณัฐวุฒิ ทิมเทศ; ธงชัย เวชกุลธำรง
2014-06-15การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการวางแผนความต้องการวัสดุในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เกสิราณี โลมาธร; พรพิมล เรืองศรี; พันทิวา นาที
2013-08-28การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตตัวเก็บประจุมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ภัทริศา พุ่มพฤกษ์; วิมลนิตย์ พื้นงาม
2013-08-21การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขวดเปล่าและน้ำอัดลมบรรจุขวดในโรงงานผลิตน้ำอัดลมมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; จักราวุธ ไรแสง; วิศรุต ไวประเสริฐ; สุพงศิทธิ์ สุวรรณะ
2013-08-31การปรับปรุงสายการประกอบในกระบวนการผลิตรองเท้านิรภัยของโรงงานตัวอย่างพงษ์เพ็ญ ผลิตนนท์เกียรติ; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นำพล ตั้งทรัพย์; นิกร ประยูรหงษ์; บรรจง ฉัตรเงินงาม
2014-06-04การพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อบริหารคลังวัสดุของหน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ภัทร ชื่นจิตต์ศิริ; ธารินันท์ คุ้มหมื่นไวย