Browsing by Author มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 43 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-04การลดของเสียของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEAมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ปริญญา สอนเกิด; อนุสรณ์ ทองแสง
2013-11-26การลดของเสียในสายการผลิตของโรงงานเครื่องจักรกลขนาดเล็กและแม่พิมพ์ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นันท์มนัส ธเนศากร
2013-08-28การลดของเสียในโรงงานผลิตถุงเท้ามิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ดนุพล เราพัฒนานนท์; วนิดา จินดารัตน์; ภานุวัฒน์ ภาวะภูตานนท์
2014-01-23การวางแผนการผลิตแบบงานสั่งทำมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; จตุพร อีกจอม; ศักรินทร์ พงษ์พานิช
2014-06-15การวางแผนการผลิตในโรงงานตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ทศพล เชาว์ปรีชา; นวพล สุขเกษม; เอกศิลป์ โชคคณาพิทักษ์
2014-03-12การวางแผนการผลิตในโรงงานตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เมฆคม พัฒนสารกิจ; พงศ์ไทย ผูกจีน; เจิดรวี ศรีทะโร
2013-08-31การวางแผนและควบคุมการผลิตในสายการผลิตPaddingของโรงงานผลิต Polyesterมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ปิยะฉัตร โฉมจันทร์; สุภาภรณ์ พงษ์สำราญ
2014-06-04การวิเคราะห์หาสาเหตุของม้วนเส้นใยที่ไม่ได้มาตรฐานในห้องผสมเส้นใย (Blow Room) ในโรงงานตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เธียรศิริ หมั่นการ; วิรุฬห์ ศรีประหลาด
2013-08-28การศึกษาการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตหมวกกันน็อคมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นันทวัน วรวิวัฒน์; ฤกษ์ขวัญ คงพิทักษ์; วราภรณ์ วิชณีน้อย
2013-08-21การศึกษาการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตแฟ้มมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ทัศนีย์ บีกขุนทด; รัฐกร ซุ่นไล้; เอกสิทธิ์ คงแก้ว
2013-08-21การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียวมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; สมพล รัตนาภิบาล; พัชรี เตชะทวีชัย; ศมาภรณ์ ทวีกูล; สุกัญญา ประคองวิทยา
2014-03-12การศึกษาวิธีการทำงานและหาเวลามาตรฐานในรูปฐานข้อมูลในโรงงานตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; พิลดา หวังพานิช; มารุต สุริยะพรชัยกุล; ศุภศิษฎ์ วานิชกิตติกูล; อนุสรณ์ กู้ศักดิ์สกุล
2014-06-05การสร้างสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่่องการวิเคราะห์การลงทุนและความไวต่อการลงทุนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; สุทธิศักดิ์ โฆสิตสกุลชัย; ธิติภัทร เล็กโล่ง
2014-01-23การสร้างสื่่อการสอนการบริหารสินค้าคงคลังในรูปของเกมโดยใช้โปรแกรม MATLABมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; พิมพ์พจี วงศ์ทอง; เหมือนวาด เมฆพงษ์ไพจิตร
2014-06-15การหาเวลาเฉลี่ยและปรับสมดุลสายการบรรจุในโรงงานตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; วีรกุล มีกลางแสน; อนุ เพิ่มสุข
2013-08-21การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการรถยนต์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ฐิติณัฐ วัฒนกูล; ระพีพงศ์ ภู่ภีโญ
2013-08-28การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตฝากระป๋อง[สเตย์ ออน แท็บ]Stay on tab ของโรงงานผลิตกระป๋องมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; นำพล ตั้งทรัพย์; วราธร ปัญญางาม; วิทยา ไพบูลย์รัตนากร; ศิริชัย สุขเสริม
2013-08-31ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตในสายการผลิตQuiltingของโรงงานผลิตเส้นใยประดิษฐ์มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; การุณย์ นพคุณ; นันทิรา ภู่สวัสดิ์รัตนา; พรรณนา หอมกระจุย
2014-01-23ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจไม้ถักมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เบ็ญจรงค์ พุฒซ้อน; มาลัยรัตน์ อินศิริ; ยุพิน เผือกชัยภูมิ
2014-01-23สื่อการสอนประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เกรียงไกร เทียมกลิ่น; พัทธ์ชลิต วีราภรณ์กุล; ปทุมพร มั่นคง