Browsing by Author พนิต กุลศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 27 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-29ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อร้านอาหารในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พนิต กุลศิริ; ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; วรรณวิไล สินศิริ
2012-09-20คุณภาพการให้บริการของพนักงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; สุธาสินี ภาษาประเทศ
2012-09-20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือยี่ห้อ Apple iPhone ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; พชรอร แสงแก้ว
2554ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสีฟันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; นัยนันท์ รุ่งเรือง
2012-10-04ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลมของผู้บริโภค กลุ่มวัยทำงานพนิต กุลศิริ; ฐิตาภัทร์ รัตน์นิธิพงศ์
2014-08-28ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; สิทธิ ตันติคชาภรณ์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ธีระ อัศวินวรรณเหม
2012-09-20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; กาญญ์ระวี อนันตอัครกุล; วิมลพันธุ์ บุญวณิชย์
2012-09-20ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; พัชร์ทิตา กะการดี
2012-09-20ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ปิยรัตน์ บุญสุข
2012-08-29พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ธนภูมิ อติเวทิน; รินรดา รอดรักษ์
2012-09-17พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ (Low calorie drink) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ธัญญรัตน์ ศิริกาญจนพงศ์
2014-12-29พฤติกรรมของผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; กชกร เมืองวงศ์
2554รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ชนิดา ทองแสน
2012-08-27ลักษณะของพนักงานระดับการจัดการความสูญเปล่าและประสิทธิภาพการทำงานพนิต กุลศิริ; อรอนงค์ ม่วงน้อย
2012-08-24ลักษณะของพนักงานและผลการทำงานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทอาหารบริการด่วนพนิต กุลศิริ; ดนยวรรณ ลีละศุภพงษ์
2012-09-13ลักษณะบุคคลและกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของบริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; วีรยุทธ เพียรระพีกุล
2012-09-20ลักษณะผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจต่อหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ของผู้อ่านในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ณฐกมล คงดี
2012-10-04ลักษณะเว็บไซต์ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.nananaka.comพนิต กุลศิริ; ธนภูมิ อติเวทิน; นรวรรณ บริสุทธิ์
2014-12-29ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; กนกพรรณ สุขฤทธิ์